VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dôležitou súčasťou obchodného vzťahu medzi objednávateľom a dodávateľom a preto Vám odporúčame si ich podrobne prečítať.
 2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej potvrdenej objednávky na dodávku diela alebo iného výrobku dodávateľom, čím vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom záväzný zmluvný vzťah. Ak dodávateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia takej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.
 3. Predmetom činnosti dodávateľa je predovšetkým vytvorenie diela – návrh dizajnu tapety, zabezpečenie jej výroby a dodania objednávateľovi. Činnosť dodávateľa spočíva aj v tvorbe a predaji iných originálnych umeleckých diel (napr. grafík, obrazov). Dodávateľ je autorom týchto diel a zároveň je aj vlastníkom autorských práv k ponúkanému umeleckému výtvoru. Výrobkom sa rozumejú všetky diela a iné produkty poskytnuté dodávateľom na základe objednávky.
 4. Zmluvou sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie akákoľvek zmluva, na základe ktorej objednávateľ nadobúda výrobok za odplatu od dodávateľa, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo iná zmluva, ktorej predmetom je predaj výrobkov aj poskytnutie služby.
 5. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy výrobku, ktorý predávajúci ponúka.
 6. Záväznou objednávkou sa rozumie dohoda objednávateľa a dodávateľa obsahujúca informácie o objednávateľovi, objednanom výrobku a celková cena tohto výrobku.
 7. Všetky vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je objednávateľ spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Objednávateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 8. Práva objednávateľa vo vzťahu k dodávateľovi vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji výrobku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 9. Orgán dozoru nad činnosťou dodávateľa:
  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  • Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5
  • 820 07 Bratislava
 10. Kontaktné údaje dodávateľa pre objednávateľov:

Ing. arch. Kamila Masariková   Kamiline decor,

Miesto podnikania: Dúbravčická 1, 841 02 Bratisalava,

IČO: 51608332

Tel.: 0904 001 325

E-mail: kamiline.decor@gmail.com 

 Článok II

Objednávka výrobku vyrobeného podľa požiadaviek objednávateľa

 1. Objednávateľ kontaktuje dodávateľa so záujmom o určitý výrobok (dopyt). Následne dodávateľ požiada objednávateľa, aby mu poskytol údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie cenovej ponuky (rozmery, detaily, grafika). Po doručení týchto údajov zašle dodávateľ objednávateľovi predbežnú cenovú ponuku. Ak objednávateľ s cenovou ponukou súhlasí, dodávateľ spracuje grafiku a pošle objednávateľovi náhľad na schválenie.
 2. Objednávateľ svoj súhlas s dokumentáciou vyjadrí mailovým odsúhlasením zaslaného podkladu, čo sa považuje za záväznú objednávku. Zmeny vo výkresovej dokumentácii, ktoré bude objednávateľ požadovať po predložení náhľadov, budú spoplatnené hodinovou sadzbou vo výške 20,-EUR a počítané podľa reálneho času stráveného zapracovaním zmien do výkresovej dokumentácie.
 3. Dodávateľ následne zašle na e-mailovú adresu objednávateľa potvrdenie objednávky a zálohovú faktúru. Po prijatí zálohovej platby dochádza k realizácii objednávky. Za deň platby zálohovej faktúry sa považuje deň, kedy je zálohová platba pripísaná na účet dodávateľa.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov pre spracovanie návrhu alebo zhotovenie výrobku podľa požiadaviek objednávateľa, doplňujúcich údajov a upresnení podkladov vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5. dní od jeho písomného vyžiadania.

Článok III

Objednávka už vyrobeného výrobku

 V prípade záujmu objednávateľa o výrobok už vyrobený objednávateľ kontaktuje dodávateľa so záujmom o kúpu takého výrobku. Akonáhle sa dodávateľ a objednávateľ dohodnú na všetkých podstatných náležitostiach (špecifikácia výrobku, cena, dodacie a platobné podmienky) zašle dodávateľ na e-mailovú adresu objednávateľa potvrdenie objednávky. V potvrdení objednávky uvedie dodávateľ označenie výrobku, cenu, spôsob doručenia a platobné podmienky.

Článok IV

Všeobecné ustanovenia k objednávke

 1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné poskytnutie údajov v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, telefonický a emailový kontakt.
 2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci nezadal požadované údaje alebo poskytol chybné údaje.
 3. Zaslaním záväznej objednávky dáva objednávateľ zároveň súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 4. Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú objednávateľovi prístupné na webovej stránke kamiline.sk, aby ich mal objednávateľ k dispozícii pred zaslaním záväznej objednávky.
 5. Dodávateľ sa zaväzuje vyrobiť a dodať objednávateľovi výrobok podľa špecifikácie uvedenej v potvrdenej objednávke, a to riadne a v dohodnutom čase.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje výrobok prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
 7. Objednávateľ berie na vedomie, že farebné zobrazenie na monitore nemusí zodpovedať reálnemu zobrazeniu farebných odtieňov tak, ako budú vnímané v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora alebo iného zobrazovacieho zariadenia.

Článok V

Dodacie podmienky

 1. Výrobok dodávateľ odošle objednávateľovi podľa druhu výrobku a v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 20 dní od potvrdenia objednávky. Maximálna doba dodania je 30 dní od potvrdenia objednávky. Po dohode s predávajúcim sa môže doba dodania predĺžiť. V prípade objednávky výrobku vyrobeného podľa požiadaviek objednávateľa je maximálna doba dodania 60 dní. Po vzájomnej dohode sa môže doba dodania upraviť. Miesto dodania je miesto, ktoré Kupujúci uvedie v objednávke.
 2. Termíny uvedené v ods. 1 tohto článku sú termíny, ktoré sa automaticky posúvajú v prípade
  1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
  2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
  3. ak objednávateľ mešká s poskytnutím súčinnosti,
  4. dôvodov na strane subdodávateľa, ktoré dodávateľ nevie ovplyvniť.
 3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zo strany objednávateľa, pričom ak je meškanie dlhšie ako 3 dni tak sa termíny uvedené v odseku 1 posúvajú o dvojnásobnú dobu meškania objednávateľa.
 4. Výrobok je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby, poštou, osobne, alebo elektronickou poštou v závislosti od typu výrobku.
 5. Objednávateľ je povinný si neporušenosť výrobku pri preberaní skontrolovať.
 6. Ak je výrobok posielaný poštou alebo kuriérskou službou je dôkladne zabalený a zabezpečený a dodávateľ informuje objednávateľa o odoslaní výrobku elektronickou poštou (e-mailom) na e-mailovej adrese, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke.
 7. Zodpovednosť za výrobok preberá v takom prípade objednávateľ od dodávateľa od písomného potvrdenia prebratia zásielky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie výrobku zavinené prepravcom.
 8. Pri prevzatí výrobku je objednávateľ povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je výrobok zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky.
 9. V prípade doručenia výrobku kuriérskou službou alebo poštou, je pri poškodení výrobku nutné na mieste dodania výrobku spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak objednávateľ výrobok prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, dodávateľ neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 10. Vlastnícke právo k výrobku prechádza na objednávateľa jeho prevzatím.
 11. Dodanie výrobku na územie inej krajiny ako Slovenskej republiky sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi  dodávateľom a objednávateľom. 

Článok VI

Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú bankovým prevodom v EUR, a to na nasledovný účet:
  • Československá obchodná banka: IBAN: SK85 7500 0000 0040 0533 0664. Ako variabilný symbol je objednávateľ povinný zadať číslo objednávky. Za deň platby sa považuje deň, kedy je suma pripísaná na účet dodávateľa.
 2. Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodaný výrobok. Dodávateľ nie je platcom DPH.
 3. V prípade výrobku zhotoveného podľa požiadaviek objednávateľa, objednávateľ poskytne dodávateľovi preddavok na cenu výrobku vo výške 100 % z celkovej ceny (na základe zálohovej faktúry).
 4. Pri prevzatí výrobku bude objednávateľovi odovzdaná faktúra – daňový doklad.
 5. Štandardne je faktúra odoslaná objednávateľovi s výrobkom. V prípadoch, keď je predmetom objednávky poskytnutie elektronickej formy výrobku (napr. grafický návrh), dodávateľ vystaví elektronickú faktúru. Elektronická faktúra je riadna faktúra vystavená podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorú dodávateľ posiela objednávateľovi elektronickou poštou ako osobitný súbor vo formátoch .pdf alebo .xml alebo v inom vhodnom formáte určenom dodávateľom, pričom objednávateľ zaslaním záväznej objednávky dodávateľovi udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas s vystavovaním, posielaním a doručovaním Elektronickej faktúry v súlade s §71 odsek 1 písmeno b) zákona o dani z pridanej hodnoty.
 6. Splatnosť faktúry je 7 dní od prevzatia výrobku. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní od jej doručenia.
 7. Cena za výrobok je bez ceny dopravy a montáže. Dodávateľ nie je povinný službu montáže objednávateľovi zabezpečiť.

Článok VII

Kontrola výrobku pri prevzatí

 1. Pri prevzatí výrobku je potrebné, aby objednávateľ skontroloval, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade, ak obal výrobku, resp. samotný tovar nie je poškodený, objednávateľ podpíše dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania výrobku spísať s osobou určenou dodávateľom na doručenie výrobku protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
 2. Objednávateľ je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
 3. Ak objednávateľ zistí nekompletnosť výrobku alebo akékoľvek poškodenie výrobku spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u dodávateľa.
 4. Objednávateľ je povinný dodávateľovi reklamovať vady výrobku zakúpeného od dodávateľa bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v tomto reklamačnom poriadku a príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa alebo Obchodného zákonníka v prípade objednávateľa ktorý nie je spotrebiteľom.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy objednávateľom

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy dodávateľovi.
 2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy je súčasťou týchto VOP a tvorí ich prílohu č. 1.
 3. Odstúpenie od zmluvy je vylúčené v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch (napr. v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.), najmä v prípadoch, ak , predmetom zmluvy  je predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného poštou, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy a výrobok na adresu: arch. Kamila Masariková, Dúbravčická 1, 841 02 Bratislava.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného elektronicky e-mailom, objednávateľ zašle odstúpenie od Zmluvy na e-mailovú adresu: decor@gmail.com a výrobok na adresu: Ing. arch. Kamila Masariková, Dúbravčická 1, 841 02 Bratislava.
 6. Výrobok je objednávateľ povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom výrobok prevzal.
 7. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu výrobok, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti výrobku, má dodávateľ voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy výrobku a uvedenia výrobku do pôvodného stavu resp. dodávateľ má právo požadovať od objednávateľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru a objednávateľ je o tejto skutočnosti upovedomený.
 8. Dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy a vrátenia výrobku vráti všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré dodávateľ prijal od objednávateľa na základe alebo v súvislosti so zmluvou a v súvislosti s výrobkom, vo vzťahu ku ktorému objednávateľ odstúpil od Zmluvy. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny, za predpokladu, že objednávateľ nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov a dodávateľ s uvedeným spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov bude súhlasiť. Dodávateľ nie je ale povinný vrátiť peňažné prostriedky objednávateľovi skôr, ako objednávateľ vráti výrobok dodávateľovi alebo hodnoverným spôsobom preukáže, že výrobok riadne odoslal dodávateľovi. Dodávateľ nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru objednávateľovi, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia objednávateľovi ponúkaný dodávateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom.
 9. Ak sa rozhodne objednávateľ pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlenie vybavenia odstúpenia výrobok doručiť na adresu dodávateľa spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom objednávky a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti.
 10. Náklady na vrátenie výrobku dodávateľovi znáša objednávateľ. Pri odstúpení od zmluvy objednávateľ znáša priame náklady na vrátenie výrobku, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty a objednávateľ nevyužije možnosť vrátenia ani prostredníctvom osoby poverenej predávajúcim. Priame náklady spojené s vrátením výrobku nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré objednávateľom vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.
 11. V prípade, ak objednávateľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP objednávateľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním výrobku naspäť objednávateľovi.

Článok IX

Odstúpenie od zmluvy dodávateľom

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať výrobok objednávateľovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za výrobok dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada ceny.

Článok X

Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na dodávaný výrobok je objednávateľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia výrobku objednávateľom.
 2. Ako záručný doklad slúži faktúra (doklad o kúpe výrobku).
 3. Reklamovať je možné len výrobok zakúpený u dodávateľa a úplne zaplatený.
 4. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním kúpeného výrobku, v prípade, že tento výrobok bol použitý v rozpore s pokynmi a návodom k obsluhe stanovených výrobcom či dodávateľom. Rovnako nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú pre stanovený výrobok (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické prostredie či mechanické vplyvy prostredia) alebo za škody spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku alebo jeho zanedbaním.
 5. Pri výrobkoch, ktoré sa aplikujú na povrchy je možné ich reklamovať len do momentu kým nie sú aplikované, t.j. napr. nenalepená tapeta, fólia a pod.
 6. Pri uplatnení reklamácie je objednávateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný výrobok čistý, mechanicky nepoškodený vrátane požadovaných dokladov.
 7. Reklamácia výrobku je bezplatná, pričom objednávateľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, t.j. s reklamáciou.
 8. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby a nevzťahuje sa na nesprávne použitie výrobku, hlavne zlou aplikáciou, nevhodným lepidlom a nesprávnym skladovaním.  Ak je s výrobkom manipulované, je pokrčený, je aplikovaný na stenu či iný povrch, alebo je iným spôsobom použitý a javí viditeľné vady spôsobené  neodborným zaobchádzaním, jeho reklamácia už nie je možná. Jedná sa o špecifický tovar ako sú tapety, obrazy, nálepky, šablóny. Za chyby vzniknuté nesprávnym používaním dodávateľ nezodpovedá. V prípade , ak si kupujúci objedná službu u tretej strany, alebo objednávateľom poverená osoba zle, nesprávne , neodborne nalepí fototapetu na daný povrch, ak sa fototapeta po nalepení odlepuje, alebo ju iným spôsobom tretia strana poškodí, reklamáciu si objednávateľ uplatní v spoločnosti, ktorá  poskytla objednávateľovi danú  službu. Spoločnosť Dodávateľ za nesprávne lepenie tapiet, obrazov, nálepiek, šablón a pod. treťou stranou objednanou objednávateľom nezodpovedá.
 9. Podrobnosti a postup pri reklamácii výrobku upravuje reklamačný poriadok.

Článok XI

Špecifické obchodné podmienky týkajúce sa podnikateľov

 1. Táto časť VOP sa vzťahuje na objednávateľov, ktorí uviedli pre potreby fakturácie svoje identifikačné číslo, a preto sú považovaní za podnikateľov, ktorí nakupujú výrobky na komerčné účely.
 2. Na výrobky zakúpené podnikateľom, poskytujeme skrátenú záruku po dobu 6 mesiacov. Reklamačný poriadok sa na podnikateľov vzťahuje primerane.
 3. Právo na možnosť vrátenia tovaru (t.j. právo na odstúpenie od zmluvy) neplatí pri nákupe podnikateľom, ale platí len pre kupujúceho – spotrebiteľa. Z tohoto dôvodu nie je možné, aby podnikateľ od platnej kúpnej zmluvy bezdôvodne odstúpil.
 4. Dodávateľ nie je za žiadnych okolností zodpovedný za škodu spôsobenú v súvislosti s nákupom nášho tovaru podnikateľom či už ide o ušlý zisk, alebo iné nepriame straty.

Článok XII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje dodávateľa od dohodnutých záväzkov.

Článok XIII

Autorské práva

Predajom výrobku, ktorý spĺňa pojmové znaky diela podľa zákona č. 185/2013 Z. z. Autorský zákon autor (dodávateľ)  stráca vlastnícke práva k hmotnej podobe diela, pričom autorovi (dodávateľovi) ostávajú zachované všetky jeho autorské práva k dielu. Je zakázané akýmkoľvek fyzickým či elektronickým spôsobom najmä, ale nielen:

 • rozmnožovanie,
 • kopírovanie,
 • upravovanie,
 • šírenie,
 • komerčné použitie

diela, či jeho časti.

Článok XIV

Spracúvanie osobných údajov

Za účelom realizácie objednávky bude dodávateľ spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prehlásení o ochrane osobných údajov  , ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok XV

Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ prehlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil pred zaslaním záväznej objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním záväznej objednávky objednávateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto VOP.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich oznámenia objednávateľovi zverejnením na kamiline.sk.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

V Bratislave dňa 3.2.2021

Prílohy:

Príloha č. 1:  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2: Reklamačný poriadok

Príloha č. 3: Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Príloha č. 4: Záznam o spracovateľských činnostiach