PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ Ing. arch. Kamila Masariková   Kamiline decor, miesto podnikania: Dúbravčická 1, 841 02 Bratisalava,  IČO: 51608332 má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov postavenie prevádzkovateľa. Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje dodávateľ spracúva sú objednávatelia výrobkov poskytovaných dodávateľom.

Pri spracúvaní osobných údajov dodávateľ dbá na ich maximálnu ochranu a pri zaobchádzaní s nimi postupuje v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. („Zákon“).

Ako prevádzkovateľ dohliada dodávateľ na to, aby všetci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi objednávateľa, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s nami.

Osobné údaje objednávateľa nebudú zverejnené. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dotknutá osoba je objednávateľ povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a je  povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene osobných údajoch. Odoslaním objednávky potvrdzuje objednávateľ, že zadané údaje sú pravdivé.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba (objednávateľ) tieto práva:

Právo na informácie – dotknutá osoba má právo na informácie ohľadom osobných údajov, ktoré dodávateľ spracúva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov; všeobecné informácie o činnostiach spracúvania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe spracúva dodávateľ, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje dotknutej osoby používa. Vo väčšine prípadov osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie týchto informácií požiada elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – dodávateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť
a aktuálnosť informácií o dotknutej osobe. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že údaje, ktorými disponujeme dodávateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne,  má dotknutá osoba právo požiadať dodávateľa, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená dodávateľa požiadať, aby prestal používať osobné údaje dotknutej osoby. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o dodávateľ spracúva, môžu byť nesprávne alebo keď si myslí, že už osobné údaje dodávateľ nepotrebujeme využívať.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – dotknutá osoba má právo dodávateľa požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo dotknutej osoby je však v takom prípade potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, dodávateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

Právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba má právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla dodávateľovi inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Dotknutá osoba má právo pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje spracúva dodávateľ nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov na účel predaja výrobkov

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zmluva uzatvorená na základe objednávky.

Aby mohla byť objednávka zrealizovaná dodávateľ potrebuje osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa, bankové spojenie a telefónne číslo. Neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť realizácie objednávky.  Osobné údaje používa dodávateľ len za účelom vykonania platnej objednávky, k realizácii dodávky, zúčtovaniu platieb a k nevyhnutnej komunikácii s Vami za účelom dodania tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru a sú archivované v súlade s účtovnými predpismi po dobu 5 rokov po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Aby mohol byť objednávateľovi doručený výrobok,  osobné údaje dodávateľ poskytuje doručovateľskej službe a môžu byť poskytnuté aj subdodávateľom.  Za určitých okolností sa s osobnými údajmi objednávateľ môže oboznámiť aj prevádzkovateľ webovej stránky.  Iným subjektom môže byť umožnený prístup k osobným údajom objednávateľa len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

Spracúvanie osobných údajov na účel marketingu (propagácie výrobkov)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje dotknutej osoby na účel marketingu sú spracúvané v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, telefonický a emailový kontakt. Dotknutým osobám, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel marketingu môže prevádzkovateľ oslovovať s ponukou nových výrobkov alebo služieb a tiež im môžu byť zasielané obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Osobné údaje budú uložené a spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je  dotknutá oprávnenosť spracovania osobných údajov pred okamihom keď bol odvolaný. Odvolanie súhlasu je možné uskutočniť prostredníctvom emailu: kamiline.decor@gmail.com .

Po ukončení doby alebo po odvolaní súhlasu môže Prevádzkovateľ uchovávať iba údaje potrebné k tomu, aby mohol preukázať, že osobné údaje riadne spracoval v súlade s týmto súhlasom a právnymi predpismi. Pokiaľ Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj z iných dôvodov a k iným účelom  ako je uvedené v  súhlase (napríklad za účelom realizácie objednávky), bude osobné údaje dotknutých osôb z týchto dôvodov spracovávať aj naďalej.

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované prevádzkovateľom. S osobnými údajmi môžu prísť do styku aj poskytovatelia marketingových služieb (Facebook, Instagram, Google Analytics) prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských služieb. Iným subjektom môže byť umožnený prístup k osobným údajom objednávateľa len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

Dodávateľ spracúva osobné údaje o dotknutej osobe aj na účely vedenia účtovníctva, vybavovania práv dotknutých osôb, reklamácií a pod. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v záznamoch o spracovateľských činnostiach dodávateľa.